CHAPTER 4 RIGHTS AND DUTIES OF MEMBERS

CHAPTER 4 RIGHTS AND DUTIES OF MEMBERS

13. Rights of Members: A Member of the Trade Association will be entitled to the following rights:

(1) to receive assistance and support in matters pertaining to the operations of business which lie within the Trade Associations Objectives,

(2) to proffer opinion or recommendation to the Trade Association or the Board of Directors in any matters lying within the Trade Associations Objectives for the purpose of enhancing its efficiency and prosperity,

(3) to request examination of the Trade Associations operations and property by submitting a letter to the Secretary or the Director acting for the Secretary.

(4) to attend general meetings, discuss matters, offer comments, make inquiries with the Board of Directors or any other person and to submit motions to the General Meetings of Members,

(5) to use the Trade Associations logo in a dignified and appropriate manner without acquiring any proprietary right there on in any way.

(6) Ordinary Members only may vote in General Meetings and be elected as Directors,

(7) to be appointed as proxy for other Members and to vote on behalf of such Members,

(8) to be designated by resolution of the Board of Directors as Patron or Founding Member of the Trade Association,

(9) Honorary Members and Affiliate Members shall have equal rights as Ordinary Members except for the right to vote and the right to hold an elected office.

14. Members’ Duties: It is the duty of the Trade Associations Member to observe the following:

(1) to comply at all times with the Trade Associations By-Law, resolution(s) adopted by its General Meetings or the Board of Directors,

(2) to preserve the honour and vested interests of the Trade Association and not to disclose, under any circumstances, any information which may disgrace or cause the Trade Association to suffer disrepute,

(3) to promote and support the Trade Association in its activities to ensure constant progress and development,

(4) to maintain unity amongst Members and to conduct its business or any other activities with integrity nor cause damages to other Members,

(5) to pay all dues and fees to the Trade Association as scheduled,

(6) the Secretary shall be notified in writing of any change by any member of name, surname, nationality or re-location of residence or office, change in the business category or change of representative(s) where such Member is a juristic person, within seven days of such change as otherwise the Trade Association will not be under any obligation to acknowledge such change and may, for all intent and purpose, undertake any act as if such change has not taken place and will not be held liable for any loss or damage arising there from as long as the Trade Association has not received any notice of such change(s).

หมวดที่ 4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ามีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า
(2) เสนอความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำต่อสมาคมการค้า หรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมการค้า
(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมการค้าได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
(4) เข้าร่วมประชุมใหญ่ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นใด และเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
(5) มีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคมการค้าได้ลักษณะที่มีเกียรติและเหมาะสม แต่จะไม่ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของสิทธินั้นแต่อย่างใด
(6) สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(7) เป็นผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกผู้อ่น และออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกผู้นั้น
(8) เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติของคณะกรรมการให้เป็นสมาชิกผู้มีอุปการะคุณ หรือสมาชิกผู้ก่อตั้งของสมาคมการค้า
(9) สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบมีสิทธิเท่ากับที่สมาชิกสามัญมี ยกเว้นสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกเลือก

ข้อ 14. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมการค้า มติที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
(2) ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้เสียของสมาคมการค้า และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมการค้าโดยเด็ดขาด
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมการค้าให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
(4) ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และดำเนินกิจการค้าธุรกิจหรือกิจการรายอื่น ๆ ด้วยความสุจริต และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สมาชิกคนอื่น ๆ
(5) ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่สมาคมการค้าตามกำหนด
(6) สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ หรือเปลี่ยนผ้แทนในกรณีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง สมาคมการค้าไม่จำต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีสิทธิที่จะดำเนินการใด ๆ เสมือนดั่งว่ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นเลย และไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนั้นตราบเท่าที่สมาคมการค้ายังไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ